Algemene voorwaarden

Definities

Verhuurder:   VerDer v.o.f., gevestigd te Terneuzen, Walstraat 16 4531 ED, handelend onder de naam rent&joy en zaak doende aan de Zeedijk 9, 4504 PK, Nieuwvliet.

Huurder:   Diegene die de huurovereenkomst met rent&joy is aangegaan. Als het meerdere personen / voertuigen betreft is degene die de boeking doet verantwoordelijk voor de gehele groep.

Gehuurde:  Datgene wat huurder huurt van verhuurder in het kader van de huurovereenkomst.

Huurperiode:  voor de Segway is de huurperiode een 1/2 of een 1/1uur, voor de E-Solex is de huurperiode 3,5 uur rekening houdend met de actieradius van het voertuig en voor de E-Scooter is dat 3,5 uur ( 1/2 dag ) of 7 uur ( 1/1 dag ), eveneens rekening houdend met de actieradius.

Artikel 1 Ontvangst
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Rent&joy wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de Segway, E-Solex of E-Scooter krijgt huurder van rent&joy een gedetailleerde uitleg over de werking van het voertuig.

Artikel 2 Rijbewijs / legitimatie
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 18 jaar en in het bezit te zijn van een geldig AM rijbewijs, of een daar wettelijk aan gelijkgesteld rijbewijs, alsook een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren.

Artikel 3 Wetgeving
Huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en / of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4 Betaling
Huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) te hebben betaald.

Artikel 5 Verzekering
Het gehuurde is W.A. verzekerd. Bij aflevering wordt een schadeformulier meegeleverd. Voor zover sprake is van een eigen risico, komt deze volledig ten laste van huurder. Huurder kan hiervoor eventueel een aanvullende verzekering afsluiten. De kosten hiervan zijn € 5,- per E-Solex en € 10,- per E-Scooter, vooraf te voldoen.

Artikel 6 Parkeren

Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging aan een vast punt.

Artikel 7 Schade
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het voertuig toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient rent&joy te allen tijde direct ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld en ondertekend te worden. Bij diefstal / vermissing is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan rent&joy vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van huurder.

Tevens is huurder verplicht om bij vermissing of diefstal aangifte te doen bij de politie en een kopie aangifte te overhandigen aan rent&joy. Als het meerdere personen / voertuigen betreft is degene die de boeking doet verantwoordelijk voor de gehele groep.

Artikel 8 Risico
Het huren van het gehuurde geschiedt op eigen risico. rent&joy is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder.

Artikel 9 Onderhuur
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10 Afleveren / Onderhouden

De voertuigen kunnen alleen tijdens openingstijden gehaald en gebracht worden. Deze tijden staan vermeld op de site: www.rentenjoy.nl. Bij te laat terugbrengen van het voertuig wordt voor het eerste uur € 15,- in rekening gebracht, daarna wordt het volledige dagtarief in rekening gebracht, verhoogd met € 25,- administratiekosten. Ingeval van een overschrijding van 24 uur, zonder dat dit aan rent&joy  is gemeld en door rent&joy is geaccepteerd, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Voor het niet schoon inleveren van de Scooter of Solex rekenen wij € 25,- aan schoonmaakkosten.

Artikel 11 Tijd
Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Artikel 12 Borg
Huurder betaalt een borg voor het gehuurde voor aanvang aan rent&joy. Deze borg krijgt huurder terug na de huurperiode, vooropgesteld dat het gehuurde in dezelfde staat is als bij aflevering. Rent&joy is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de borg te verrekenen. Het recht van rent&joy op aanvullende schadevergoeding blijft hiermee wel onverminderd van kracht. Het totaal betaalde bedrag aan borg, in geval van een eventuele groep, kan hiervoor worden aangewend als dit nodig blijkt. De borg voor de Segway is € 150,- per stuk, voor de  E-solex € 50,-  per stuk met een maximum van € 300,-; voor de scooter is de borg € 100,-  per stuk met een maximum van € 500,-.

Artikel 13 Zorg
Huurder zal als een goede beheerder de Segway, of E-Solex of E-Scooter verzorgen en deze uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken. Rent&joy is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen. Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de Segway, E-Solex of  E-Scooter op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer verstaan duinen, bospaden en strand. Bij constatering van dit feit is rent&joy gerechtigd om de schade hieruit voortkomend alsnog te verrekenen.

Artikel 14 Reserveren
Bij boeking dient het op de factuur vermelde aanbetaling bedrag binnen 14 dagen bij ons op de rekening te zijn overgemaakt. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken van te voren op onze rekening te zijn bijgeschreven. De aanbetaling bedraagt 25% van het totale factuurbedrag. De eventuele overschrijvingskosten zijn voor rekening van de huurder; uw boeking is pas definitief wanneer de aanbetaling is bijgeschreven op rek.nr.NL19ABNA041.81.25.023  (BIC: ABNANL2A) t.n.v. VerDer VOF. Boekt u last minute (2 weken vooraf) dan dient het gehele factuurbedrag per direct te worden voldaan.

Artikel 15 Annuleren

Annuleringen door huurder dienen minimaal twee weken van te voren te worden ingediend. Wanneer na deze periode alsnog wordt geannuleerd is rent&joy niet verplicht de aanbetaling terug te storten.

Rent&joy is te allen tijde gerechtigd de verhuur te annuleren.